ข้อมูลสำคัญด้านการเงิน


ข้อมูลการจ่ายเงินปันส่วนแบ่งกำไร

ปี การจ่ายเงินปันส่วน
แบ่งกำไร
วันประกาศจ่ายเงินปันส่วน
แบ่งกำไร
วันขึ้นเครื่องหมาย
XD
วันจ่ายเงินปันส่วน
แบ่งกำไร
เงินปันส่วนแบ่งกำไร
ต่อหน่วย (บาท)
2561 01 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61 7 พ.ย. 61 19 พ.ย. 61 4 ธ.ค. 61 0.26
2561 01 พ.ค. 61 - 30 มิ.ย. 61 24 ก.ค. 61 3 ส.ค. 61 22 ส.ค. 61 0.158
2561 01 ม.ค. 61 - 30 เม.ย. 61 23 เม.ย. 61 17 พ.ค. 61 5 มิ.ย. 61 0.3375
2560 01 ต.ค. 60 - 31 ธ.ค. 60 1 ก.พ. 61 12 ก.พ. 61 2 มี.ค. 61 0.245
2560 01 ก.ค. 60 - 30 ก.ย. 60 30 ต.ค. 60 8 พ.ย. 60 27 พ.ย. 60 0.2420
2560 01 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60 31 ก.ค. 60 10 ส.ค. 60 30 ส.ค. 60 0.2460
2560 01 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60 27 เม.ย. 60 05 พ.ค. 60 24 พ.ค. 60 0.2420
2559 01 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59 23 ม.ค. 60 02 ก.พ. 60 23 ก.พ. 60 0.2400
2559 01 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59 28 ต.ค. 59 08 พ.ย. 59 24 พ.ย. 59 0.2390
2559 01 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59 26 ก.ค. 59 04 ส.ค. 59 23 ส.ค. 59 0.2390
2559 01 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59 26 เม.ย. 59 03 พ.ค. 59 24 พ.ค. 59 0.2380
2558 01 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค. 58 26 ม.ค. 59 04 ก.พ. 59 23 ก.พ. 59 0.2375
2558 01 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58 26 ต.ค. 58 04 พ.ย. 58 23 พ.ย. 58 0.2370
2558 01 เม.ย. 58 - 30 มิ.ย. 58 24 ก.ค. 58 04 ส.ค. 58 21 ส.ค. 58 0.2365
2558 01 ม.ค. 58 - 31 มี.ค. 58 29 เม.ย. 58 08 พ.ค. 58 25 พ.ค. 58 0.2350
2557 01 ต.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 19 ม.ค. 58 29 ม.ค. 58 20 ก.พ. 58 0.2200
2557 01 ก.ค. 57 - 30 ก.ย. 57 27 ต.ค. 57 05 พ.ย. 57 24 พ.ย. 57 0.2603
2557 01 เม.ย. 57 - 30 มิ.ย. 57 29 ก.ค. 57 06 ส.ค. 57 28 ส.ค. 57 0.1938
2556 - 2557 23 ธ.ค. 56 - 31 มี.ค. 57 25 มี.ค. 57 02 พ.ค. 57 22 พ.ค. 57 0.2643