ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนประจำวันที่ 30 พ.ย. 2560

สรุปข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมครั้งที่ 2 และการนำทรัพย์สินบางส่วนออกให้เช่า/ ให้เช่ากลับ

แจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล