ประกาศจ่ายเงินปันผล DIF ( 1 ม.ค. 61- 30 เม.ย. 61)

แจ้งการเปลี่ยนรายชื่อผู้สอบบัญชี กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

แจ้งช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้น (Preliminary Offering Price Range) และวิธีการจองซื้อหน่วยลงทุนใหม่ของกองทุน (เพิ่มเติมข้อมูล)