ข้อมูลราคาหลักทรัพย์


เครื่องคำนวณการลงทุน

ชื่อย่อหุ้น: DIF สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด: 14.70 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): 1,140,300
เปลี่ยนแปลง +0.10 % เปลี่ยนแปลง 0.68%
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น): 14.60 / 11,637,700 ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น): 14.70 / 5,048,800
วันก่อนหน้า: 14.60 ราคาเปิด: 14.70
ช่วงราคาระหว่างวัน: 14.60 - 14.70 ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: 13.90 - 15.40

ปรับปรุงเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2561 14:52


จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ (หน่วย) บาท วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ :  “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
ราคาที่ซื้อต่อหน่วย (บาท) บาท
ราคาที่ขายต่อหน่วย (บาท) บาท
% คอมมิชชั่น %
คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

เงินลงทุน

มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

ผลตอบแทน

มูลค่าขายขั้นต้น บาท
คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
คอมมิชชั่น บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
มูลค่าขายสุทธิ บาท

กำไร/ขาดทุน

กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
อัตราผลตอบแทน %