ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน


ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล ผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) สัดส่วนการถือครองรวม (%)
1.
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1,632,790,800 28.11
2.
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
246,763,800 4.25
3.
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
186,000,000 3.20
4.
สำนักงานประกันสังคม
112,637,400 1.94
5.
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINESS LIMITED
97,583,945 1.68
6.
กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส
91,598,700 1.58
7.
บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
73,206,000 1.26
8.
STATE STREET EUROPE LIMITED
66,938,396 1.15
9.
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
56,000,000 0.96
10.
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
54,275,000 0.93