ข้อมูล
สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน


ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล ผู้ถือหน่วยลงทุน จำนวนหน่วยลงทุน (หน่วย) สัดส่วนการถือครองรวม (%)
1 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 1,632,790,800 28.11
2 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 246,763,800 4.25
3 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 199,603,961 3.44
4 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 178,000,000 3.06
5 AIA COMPANY LIMITED - AIA TH-EQ3-P 112,234,200 1.93
6 HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD 109,240,445 1.88
7 บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 77,222,200 1.33
8 กองทุนเปิด ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 56,957,400 0.98
9 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 54,275,000 0.93
10 CHASE NOMINEES LIMITED 52,842,000 0.91